Thước Panme cơ ACCUD

Thương hiệu : ACCUD

Thông số đo : thường chính xác đến 1/1.000 mm hoặc một biện pháp chỉ số này là chính xác 1 / 1.000 milimet, hoặc 1 / 1.000.000 mét.